Pierwszy etap przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce zakończony

- Ministerstwo Gospodarki sfinalizowało pierwszy etap przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Stworzenie nowoczesnej legislacji i zasad funkcjonowania instytucji jądrowych otwiera drogę do realizacji kolejnej fazy projektu, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. 27 września 2012 r. wiceminister gospodarki wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa, która rozpatrywała informacje na temat planów rozwojowych Grupy PGE S.A., z uwzględnieniem realizacji rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej.
Prawo atomowe i ustawa inwestycyjna
Jak poinformowała wiceminister Trojanowska, przygotowane i wdrożone zostały nowoczesne rozwiązania prawne, które tworzą przejrzyste i stabilne warunki do prowadzenia inwestycji w energetykę jądrową. Regulacje te gwarantują, że cały cykl życiowy elektrowni jądrowej może być realizowany jedynie w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku naturalnemu. Uproszczone zasady realizacji inwestycji w znaczący sposób redukują ryzyko inwestycyjne i ułatwiają proces budowy elektrowni oraz innych obiektów energetyki jądrowej.
Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki, koordynuje obecnie prace nad 23 rozporządzeniami do znowelizowanej ustawy Prawo atomowe. Znaczna część z nich weszła już w życie, a kolejne są w końcowej fazie procedury legislacyjnej. Wszystkie istotne dla funkcjonowania energetyki jądrowej akty wykonawcze wejdą w życie do końca III kwartału 2012 r.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej
W 2010 r. MG przygotowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Przedstawiono w nim szczegółowe informacje na temat koniecznych dla wdrożenia energetyki jądrowej działań, które powinny zostać zrealizowane do 2020 r., z perspektywą do 2030 r.. Program PEJ zostanie przedstawiony do akceptacji Rady Ministrów po uzupełnieniu o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Prognoza oddziaływania na środowisko i konsultacje transgraniczne
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu została wykonana w 2010 r. W tym samym roku MG rozpoczęło proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu konsultacji krajowych zainicjowane zostały konsultacje transgraniczne. Obecnie prowadzona jest ostatnia faza konsultacji - bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Austrii, Niemiec i Danii. Po ich zakończeniu Programu PEJ zostanie przedłożony Radzie Ministrów do akceptacji, co powinno nastąpić w styczniu 2013 r.
Dozór jądrowy
Opracowano koncepcję funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki jako urzędu dozoru jądrowego. Określa ona niezbędne do wprowadzenia zmiany legislacyjne, organizacyjne i funkcjonalne. PAA w 2011 r. rozpoczęła zmianę struktury organizacyjnej i budowę potrzebnych kompetencji, dostosowując się do potrzeb zadań związanych z rozwojem w Polsce energetyki jądrowej.
Zaplecze naukowe
Resort gospodarki skonsolidował ośrodki naukowe z dziedziny atomistyki na terenie Świerku. Powstało w ten sposób Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), które może stanowić w przyszłości zaplecze eksperckie dla energetyki jądrowej wraz z innymi ośrodkami, m.in. Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) praz Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
Kształcenie kadr
MG zainicjowało utworzenie kierunków studiów i specjalności związanych z energetyką jądrową na szeregu uczelni wyższych oraz rozpoczęło szkolenie polskich specjalistów tam zatrudnionych za granicą.
Analizy lokalizacyjne
W 2010 r. na zlecenie MG opracowana została „Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena uzgodnionych lokalizacji”. W oparciu o ekspercką ocenę kryteriów ewaluacyjnych, zgodnych z zaleceniami MAEA powstał ranking 27 potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowych, który stanowił bazę do dalszych działań dla inwestora.
Sieć przesyłowa
Operator systemu przesyłowego – PSE Operator przygotował „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025” oraz „Informację o planach działań dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym”. Uwzględniają one rozwój w Polsce energetyki jądrowej. PSE będzie zaangażowane we wszystkie działania dotyczące wyboru lokalizacji dla elektrowni jądrowych.
Zasoby uranu w Polsce
W 2010 r. przeanalizowane zostały archiwalne dane nt. udokumentowania złóż uranu w Polsce. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska powstała "Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych".
Gospodarka odpadami promieniotwórczymi
Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2009 r. powołano Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Wstępny projekt Krajowego planu powinien być gotowy do końca I kwartału 2013 r. Do końca 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy, który wskaże nową lokalizację składowiska odpadów nisko i średnioaktywnych.
Zaangażowanie polskiego przemysłu
MG jest w trakcie wyłaniania firmy, której zadaniem będzie inwentaryzacja krajowego potencjału przemysłowego i jego gotowości do realizacji zamówień o klasie jakości wymaganej w przemyśle jądrowym.
Kampania informacyjno-edukacyjna
28 marca 2012 r. MG rozpoczęło dwuletnią kampanie informacyjną „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”. W jej ramach prowadzone są szerokie działania komunikacyjne za pośrednictwem środków masowego przekazu. Mają one dostarczyć Polakom rzetelnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, która pozwoli wyrobić świadomą opinię w tym zakresie.
Wiceminister Trojanowska podkreśliła, że przygotowanie i realizacja Programu PEJ jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, na który wpływ mają kwestie polityczne, gospodarcze i społeczne. - Wdrażanie tak skomplikowanych przedsięwzięć zakłada filozofię etapową. Wiele działań ma dość odległy horyzont czasowy i będą kontynuowane także w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych – powiedziała.