Baza wiedzy - słownik pojęć

 • Chłodziwo

  Substancja chłodząca. W reaktorach jądrowych może nią być dwutlenek węgla, woda bądź ciekły sód.

 • Czas połowicznego zaniku

  Czas połowicznego zaniku (rozpadu), potocznie czas życia izotopu promieniotwórczego, czas po jakim aktywność (równoznacznie: ilość jąder) danego izotopu promieniotwórczego (radionuklidu) spadnie do połowy swej początkowej wartości.

 • Dawka promieniowania

  układy służące do wykrywania i rejestracji jonizującego promieniowania przenikliwego.
  Wyróżnia się detektory bierne (detektory termoluminescencyjne i fotoluminescencyjne, elektrometry), detektory śladowe (klisze rentgenowskie, emulsje jądrowe, komory pęcherzykowe, komory Wilsona) oraz detektory czynne (inaczej elektroniczne: detektory gazowe, liczniki scyntylacyjne, liczniki czerenkowskie i detektory półprzewodnikowe).
  Detektory gazowe to komory jonizacyjne, liczniki proporcjonalne, liczniki Geigera-Mullera, komory iskrowe i komory streamerowe. Dwa ostatnie rodzaje są równocześnie detektorami śladowymi.

 • Elektrownia jądrowa

  Obiekt przemysłowo-energetyczny (elektrownia cieplna), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energiipochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop 235U), w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

 • Energia jądrowa

  Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.

 • Izotop

  odmiana atomów pierwiastka chemicznego o określonej liczbie neutronów N=A-Z (gdzie: A - liczba masowa, Z - liczba atomowa równa liczbie protonów). Różne izotopy danego pierwiastka różnią się między sobą ilością neutronów N, a więc i masą atomową (różne A, przy stałym Z). Nazwa izotop pochodzi od greckiego "izos topos" - jednakowe miejsce (w układzie okresowym pierwiastków). Istnienie izotopów odkrył (1913)J.J. Thomson.

 • Licznik Geigera-Müllera

  Detektor promieniowania jonizującego. Katoda ma kształt walca, wewnątrz którego umieszczona jest współśrodkowo anoda w postaci drutu. Cząstka jonizująca powoduje wyładowanie elektryczne w gazie znajdującym się we wnętrzu urządzenia. Konstruktorem detektora był H. Geiger, a ulepszenie urządzenia jest dziełem W. Müllera.

 • Ochrona radiologiczna

  termin określający gałąź fizyki jądrowej zajmującej się ochroną przed promieniowaniem jonizującym, czyli zarówno przed promieniowaniem cząsteczkowym (alfa, beta, neutronowe), jak i promieniowaniem elektromagnetycznym. Spośród wielu źródeł promieniowania elektromagnetycznego wyróżnia się przede wszystkim promieniowanie gamma i promieniowanie rentgenowskie. Ochrona radiologiczna obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Odpady promieniotwórcze

  niewykorzystywane substancje promieniotwórcze. Powstają przy wydobywaniu i oczyszczaniu rud uranowych, wytwarzaniu ładunków jądrowych i paliwa jądrowego oraz jego późniejszej przeróbce, przy wytwarzaniu i oczyszczaniu preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze (do różnych zastosowań) itp.

 • Paliwo jądrowe

  materiał rozszczepialny wykorzystywany do uzyskiwania energii w reaktorach jądrowych.
  Zawiera najczęściej wzbogacony uran (tj. uran charakteryzujący się większą od naturalnej względną zawartością izotopu 235U, mieszczącą się w granicach od kilku do kilkunastu procent), w różnych formach fizyko-chemicznych: jako ciało stałe (tlenek, węglik, stop metaliczny, metal; w postaci prętów, pastylek itp.), w postaci ciekłej (jako roztwór siarczanu(VI) lub azotanu(V) uranylu) lub jako gaz (fluorek uranu(VI)). Drugim materiałem wykorzystywanym jako paliwo jądrowe jest izotop plutonu 239Pu.

Strony