Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZANIA NA RZECZ ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA POMORZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej na Pomorzu, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej. 
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Terenem działania jest województwo pomorskie, zachodniopomorskie oraz kujawsko-pomorskie 
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
 5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 
 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są: 
         wspieranie działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej poprzez:
  1. propagowanie idei budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej wśród społeczności oraz w otoczeniu biznesowym,
  2. pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie walorów energetyki jądrowej,
  3. promowanie regionalnych przedsiębiorstw jako ewentualnych podwykonawców realizowanych projektów budowy elektrowni jądrowej, 
  4. aktywne wspieranie szkoleń dla kadry przyszłej elektrowni,
  5. zapobieganie i łagodzenie sporów dot. energetyki jądrowej.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. komunikowanie kwestii dot. konieczności budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz korzyści jej umiejscowienia w województwie pomorskim,  
  2. organizowanie spotkań, prelekcji, oraz innych wydarzeń,
  3. współorganizowanie konferencji o tematyce energetyki jądrowej,  
  4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, 
  5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dot. preferencji dla energetyki jądrowej w województwie pomorskim. 
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych, 
  2. wspierających, 
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
  1. złoży deklarację członkowską, 
  2. przedstawi pozytywną opinię 1 członka Stowarzyszenia, 
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu. 
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
  3. regularnego opłacania składek. 
 9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 11. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
   • z powodu nieopłacenia składek przez okres 1 roku, 
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 12. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków, 
  2. Zarząd, 
  3. Komisja Rewizyjna. 
 2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia jest wspólna, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów i sekretarza.
 4. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 6. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w sposób skuteczny, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w pkt. 30,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, w czasie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. Na wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
  2. uchwalanie zmian statutu, 
  3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  6. uchwalanie regulaminu Zarządu oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  8. odwoływanie władz Stowarzyszenia, 
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
  11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia i zaniechania działalności gospodarczej,
  13. określanie maksymalnej wysokości zobowiązań podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 13. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
 14. Zarząd składa się od trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa, od jednego do trzech Wiceprezesów, Sekretarza. 
 15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 16. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia, 
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
  3. sporządzanie planów pracy i uchwalanie budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
  8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 
  9. przyjmowanie i wykluczanie członków. 
 17. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 18. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 19. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 
 20. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, tj. Przewodniczącego, Zastępcy i  Sekretarza. 
 21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

Rozdział V
Majątek i Fundusze 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich, 
  2. z darowizn, spadków, zapisów, 
  3. z dochodów z własnej działalności statutowej, 
  4. z działalności gospodarczej,
  5. z dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
 5. Walne Zgromadzenie Członków określa maksymalną wysokość zobowiązań podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.